Skip to content

Zastrzeżenie nazwy firmy. Co powinieneś wiedzieć, jeżeli zamierzasz zarejestrować znak towarowy?

Jako przedsiębiorca zapewne nie raz i nie dwa miałeś marzenia, żeby wypromować markę swojego przedsiębiorstwa. Wreszcie kiedy udało już Ci się wypromować swoją markę, to zapewne zastanawiałeś się niejednokrotnie co możesz zrobić, aby móc ją skutecznie chronić przed naruszeniami innych podmiotów? Jakie są sposoby ochrony swojej marki? Być może kwestię ochrony swojej marki upatrywałeś w zarejestrowaniu jej jako znak towarowy, lecz zapewne wówczas zastanawiałeś jak i gdzie można tego dokonać?

W tym artykule opowiem Ci przede wszystkim o tym, czym jest znak towarowy, jakie są rodzaje znaków towarowych oraz o tym, co powinieneś wiedzieć, chcąc zarejestrować znak towarowy.

Czym jest znak towarowy i kto może go zastrzec?

Chcąc zastrzec znak towarowy w celu ochrony swojej marki, warto wiedzieć, czym on w zasadzie jest. Znakiem towarowym jest oznaczenie towarów lub usług. Rzeczonym oznaczeniem może być np. symbol, słowo lub konstrukcja słowna, grafika, czy też kombinacja tychże elementów, czy też nawet forma przestrzenna, a nawet dźwięk. 

Ważne by owo oznaczenie miało indywidualne cechu tzw. pierwiastek fantazyjności, gdyż ma ono służyć sygnowaniu usług lub towarów konkretnego przedsiębiorstwa. Zatem jeżeli oznaczenie to miałoby zbyt ogólny charakter, pozbawiony w istocie zdolności odróżniającej, to wówczas nie mogłoby realizować swojego podstawowego celu, a to właśnie sygnowania określonych towarów lub usług i wskazania ich pochodzenia gospodarczego.

Warto zaznaczyć, że znak towarowy i nazwa firmy danego przedsiębiorcy to nie są tożsame pojęcia. Firma przedsiębiorcy mówiąc najprościej to nazwa, pod którą przedsiębiorstwa prowadzi swoją działalność gospodarcza. Firma przedsiębiorcy jest ujęta w stosownych rejestrach działalności gospodarczej m.in. CEIDG albo KRS – w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. Natomiast znakiem towarowym jest oznaczenie towarów lub usług danego przedsiębiorstwa.

Rodzaje znaków towarowych

Wiesz już czym jest znak towarowy. Zatem warto zwrócić uwagę na rodzaje znaków towarowych. W tym kontekście należy zaznaczyć, że na gruncie prawa polskiego katalog znaków towarowych jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że w polskim systemie prawnym nie ma ściśle określonego zbioru, który zawierałby rodzaje znaków towarowych.

Jednakże mając na względzie zarejestrowane znaki tak w Urzędzie Patentowym RP, jak również analogicznych instytucjach w innych państwach lub na szczeblu międzynarodowym, można wyróżnić trzy podstawowe formy znaków towarowych. Są to:

  1. Znak towarowy słowny – składający się tylko z elementów słownych,
  2. Znak towarowy graficzny – składający się tylko z grafiki
  3. Znak towarowy słowno-graficzny – będący kombinacją elementów słownych oraz graficznych.
Poza ww. trzema podstawowymi formami znaków towarowych, można jeszcze wyróżnić jeszcze znaki towarowe przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, czy nawet w postaci hologramu. Niekiedy znakiem towarowym będą również kolory, oznaczenia ruchome czy też multimedialne. Znakami towarowymi mogą być nawet słynne postacie kinowe jak np. Batman lub Superman. Istotnym elementem jest ten wspomniany pierwiastek fantazyjności, który będzie czynił dane oznaczenie indywidualnym, sygnującym konkretny produkt lub usługę danego przedsiębiorstwa.
 

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Który rodzaj znaku towarowego wybrać?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – to zależy. Zależy m.in. od tego jaki efekt zamierzasz osiągnąć chcąc zastrzec swoje oznaczenie jako znak towarowy w celu ochrony marki. Jak już wiesz znak towarowy może mieć różne formy, a szczególnie popularne są trzy podstawowe rodzaje znaków wskazane powyżej. Każdy rodzaj znaku ma swoje mocne i słabe strony, co oznacza że nie jest uniwersalnym zabezpieczeniem, lecz zapewniającym mocniejszą ochronę na pewnych obszarach oraz słabsza na innych.

Przykładowo rejestracja znaku słownego, zapewni Ci silną ochronę nazwy, ale jednocześnie nie będzie chronić wcale grafiki Twojego logotypu. Z drugiej strony rejestrując znak słowno-graficzny zapewnisz sobię ochronę tego jak wygląda Twój logotyp, ale ochrona samej nazwy może być w takiej sytuacji słabsza.

Mając na względzie powyższe należy zaznaczyć, iż znak słowny i słowno-graficzny doskonale uzupełniają się wzajemnie. W efekcie zastrzeżenie tych dwóch rodzajów znaków stanowi kompleksowe zabezpieczenie Twojej marki, bowiem ochronie podlega nie tylko sama nazwa marki, ale również jej logotyp.

Bardziej rozszerzona wersja rzeczonej ochrony, to zastrzeżenie Twojej marki w formie trzech podstawowych rodzajów znaków towarowych tj. jako znaku słownego, graficznego oraz słowno-graficznego. Wówczas ochronie podlega bezpośrednio nazwa Twojej marki, jej grafika oraz kombinacja nazwy i grafiki (logotyp). Niemniej zastrzeżenie znaku słownego i słowno-graficznego w większości przypadków będzie wystarczającym do odpowiedniego zabezpieczenia Twojej marki przed konkurencją.

Rzeczą istotną jest, że im większa ilości znaków, tym większe koszty, bowiem każdy znak jest zastrzegany w odrębnej procedurze i co za tym idzie od każdego znaku trzeba uiścić osobno należne opłaty urzędowe.

Czytaj więcej w artykule: Opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego

Klasyfikacja Nicejska

W kontekście ochrony marki w formie znaku towarowego niezwykle istotne są towary lub usługi, które dany znak ma sygnować w obrocie handlowym. Tutaj należy zwrócić uwagę na pojęcie tzw. klasy towarowo/usługowych. 

Zgłaszając swój znak towarowy, czy to na poziomie krajowym, czy też międzynarodowym musisz wybrać przynajmniej jedną klasę towarowo/usługową w obrębie, której należy wskazać konkretne terminy, które znak firmuje. Zapewne teraz  zastanawiasz się czym są owe klasy. Tutaj z pomocą przychodzi tzw. Klasyfikacja Nicejska

Jest to porozumienie międzynarodowe, które określa liczbą klas towarowych i usługowych, w których dokonuje się zgłoszenia znaków towarowych – tak na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowych. Zgodnie z tymże porozumieniem można wyodrębnić 45 klas towarowo-usługowych, z których pierwsze 34 to klasy dotyczące poszczególnych towarów, zaś kolejne to klasy dotyczące usług. Każda klasa dot. innego rodzaju towarów lub usług.

Mówiąc najprościej – rejestrując znak towarowy musisz wskazać jakie towarowy lub usługi ma ten znak sygnować. Nie istnieje możliwość zastrzeżenia znaku „w ogólności”, bez powiązania z konkretnymi towarami lub usługami.

O Klasyfikacji Nicejskiej przeczytasz więcej w artykule: Klasyfikacja Nicejska. Jakie klasy wybrać rejestrując znak towarowy?

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Mając na względzie system prawny w Polsce należy zauważyć, iż instytucją, w której możesz zastrzec znak towarowy w celu ochrony marki jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (dalej jako UPRP)

Zastrzegając swój znak w UPRP uzyskuje się ochronę na terytorium Polski. Warto dodać, że podanie do UPRP o udzielenie prawa ochronnego na dany znak można złożyć w formie tradycyjnej tj. listownie lub na biurze podawczym, jak również w formie elektronicznej.

Procedura rejestracji znaku w UPRP składa się z kilku etapów. Pierwszy to kontrola formalna samego podania polegająca na tym, iż ekspert ze strony urzędu weryfikuje, czy podanie zawiera wszystkie niezbędne elementy podania do Urzędu, jak chociażby odpowiednie oznaczenie zgłaszającego oraz zgłaszanego znaku towarowego, potwierdzenie uiszczenia opłat itd. 

Kolejny etap to merytoryczna ocena podania przez eksperta polegająca na weryfikacji w kontekście ewentualnego wystąpienia tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji. Na tym etapie urzędnik weryfikuje m.in. to, czy dane oznaczenie w ogóle może być znakiem towarowy poprzez sprawdzenie m.in. jego charakteru odróżniającego

Jeżeli znak przejdzie pomyślnie ten etap, to następnie zgłoszenie jest publikowane i  rozpoczyna się 3-miesięczy okres sprzeciwowy. Natomiast jeżeli po weryfikacji ekspert UPRP dopatrzy się istnienia jednej z bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku, to odmówi jego rejestracji. Decyzja w tym zakresie jest zaskarżalna. 

Wracając do okresu sprzeciwowego, to mówiąc najprościej jest to czas, w którym mogą zaistnieć tzw. względne przeszkody rejestracji. Są to znaki identyczne lub podobne zgłoszone lub zarejestrowane wcześniej w UPRP, ewentualnie w EUIPO lub WIPO. Urząd Patentowy nie zawiadamia właścicieli znaków o pojawieniu się znaku podobnego, czy nawet identycznego. Natomiast właściciele znaków częstokroć monitorują rejestr urzędu pod tym kątem. 

Jeżeli ich zdaniem dany znak jest podobny czy nawet identyczny do ich znaku, to w czasie tych 3 miesięcy mogą wnieść swój sprzeciw. Jeżeli tak się wydarzy to rozpoczyna się tzw. postepowanie sprzeciwowe, w którym można przedstawić urzędowi kontrargumenty. Postępowanie sprzeciwowe kończy się decyzją urzędu, od której przysługuje odwołania na gruncie procedury administracyjnej, a w dalszym rzędzie – sądowo administracyjnej. 

Jeżeli zaś sprzeciw nie zostanie złożony to urząd wydaje tzw. warunkową decyzje o udzieleniu prawa ochronnego. Wówczas trzeba będzie uiścić opłaty urzędowe, opisane szczegółowo w dalszej części artykułu, gdyż ich uiszczenie stanowi warunek udzielenia prawa ochronnego. Jeżeli zgłaszający rzeczone opłaty uiści, to urząd następnie prześle tzw. świadectwo ochronne.

Co istotne – zgłoszenie znaku towarowego wiąże się z koniecznością zapłaty opłat urzędowych. W procedurze rejestracji znaku w UPRP zgłaszający składając będzie musiał uiścić następujące opłaty:

  1. opłata zgłoszeniowa, której wysokość określa liczba klas towarowo/usługowych. W przypadku tradycyjnego zgłoszenia koszt rejestracji znaku w jednej klasie wynosi 450 zł, zaś każda kolejna klasa to koszt 120 zł. Natomiast w przypadku zgłoszenia elektronicznego pierwsza klasa to koszt 400 zł, zaś każda kolejna klasa to również koszt 120 zł,
  2. opłata za 10-cio letni okres ochronny wynosząca 400 zł od każdej klasy,
  3. opłata za publikację informacji o udzielenie prawa ochronnego w kwocie 90 zł,
  4. opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, którą należy uiścić tylko wtedy, jeżeli zgłoszenie do UPRP składa profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata, radcy prawnego ewentualnie rzecznika patentowego.

Warto dodać, że opłaty z podpunktów b i c płatne są dopiero po wydaniu przez Urząd Patentowy warunkowej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, tj. za ok. pół roku licząc od dnia złożenia podania do UPRP. Każda dodatkowa klasa towarowa/usługowa to dodatkowe 120 zł opłaty za zgłoszenie i 400 zł za 10-cio letni okres ochronny (również od każdej klasy osobno).

Warto również dodać, że w przypadku wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty za zgłoszenie ulega zwiększeniu o 100%,

Chcesz zastrzec nazwę lub logo?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoją markę i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zastrzeżenie unijnego znaku towarowego

Poza możliwością rejestracji znaku na terytorium konkretnego państwa np. Polski, istnieje możliwość rejestracji znaku również na szczeblu regionalnym. W przypadku państw członkowskich UE taką możliwość gwarantuje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej EUIPO). Za pośrednictwem rzeczonej instytucji można zastrzec tzw. unijny znak towarowy, podlegający ochronie na terytorium całej Unii Europejskiej!


Jak pewnie słusznie się domyślasz zastrzeżenie unijnego znaku również wiąże się z kwestią uiszczenia opłat urzędowych podobnie jak to było w przypadku rejestracji znaku w Polsce. Jednakże w przypadku zgłoszenia znaku do EUIPO całość opłat należy uiścić przy zgłoszeniu. Uiszczenie tejże opłaty jest warunkiem koniecznym do rozpoznania twojego podania przez eksperta EUIPO.

Wysokość opłat urzędowych w EUIPO to 850 euro za pierwszą klasę towarowo/usługową; dodatkowe 50 euro za pojawienie się drugiej klasy oraz 150 euro za trzecia klasę i każdą kolejną.

Po dokonaniu zgłoszenia znaku ekspert EUIPO dokona weryfikacji znaku pod kątem wystąpienia bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku. Tutaj należy podkreślić, że prawo UE jest bardzo zbliżone do prawa polskiego w tym zakresie, zaś te przeszkody są wręcz analogiczne. 

Zgłoszenie podlega badaniu przez EUIPO, w pierwszej kolejności pod względem formalnym, a w drugiej pod kątem występowania tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji. Etap weryfikacji kończy się publikacją zgłoszonego znaku towarowym w Biuletynie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (BEUIPO). 

Następnie rozpoczyna się 3-miesieczny okres sprzeciwowy. Podobnie jak w procedurze rejestracji w UPRP – jest to czas w którym właściciele znaków identycznych lub podobnych zarejestrowanych lub zgłoszonych przed Twoim znakiem w EUIPO, mogą wnieść sprzeciw dotyczący Twojego znaku. 

Jeżeli tak się stanie, to również możesz przedstawić Urzędowi swoją kontrargumentacje, zaś EUIPO zasadność sprzeciwu rozstrzygnie w drodze decyzji, która również jest zaskarżalna. Jeżeli żadne sprzeciw nie wpłynie albo złożony sprzeciw okazał się bezzasadny, to wówczas Twój znak zostanie zarejestrowany.

Chcesz zarejestrować znak towarowy poza UE?

Przeczytaj nasze case study dotyczące rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych!

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Jak już wiesz ze zgłoszeniem znaku towarowe wiążą się wiele formalności oraz istotnych kwestii. Zapewne po przeczytaniu powyższej części artykułu zastanawiasz się czy warto w ogóle rejestrować znak towarowy i jakie korzyścia się z tym wiążą. Otóż korzyści jest wiele. Dzięki rejestracji swojej marki jako znak towarowy zyskujesz przede wszystkim:

Podsumowanie

Jak widzisz ze zgłoszeniem znaku towarowego wiąże się kilka, wymagających analizy, kwestii. Natomiast zarejestrowany znak towarowy niesie ze sobą również wiele korzyści dla Ciebie i Twojej marki. Zatem jeżeli chcesz chronić swoją markę i zastrzec znak towarowy, to skontaktuj się z nami, o pomożemy Ci z Twoją sprawa.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.