Skip to content

Sprzedaż znaku towarowego a przeniesienie praw autorskich?

Znaki towarowe to jeden z prawnych sposobów ochrony marki. Z roku na rok znaki towarowe zyskują na popularności, zaś mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie dotacyjne w zakresie pokrycia kosztów ich rejestracji. W efekcie coraz więcej przedsiębiorców chcąc chronić swój brand, zastrzega go jako znak towarowy. Nic więc dziwnego, że znaki towarowe są również przedmiotem obrotu handlowego. Dlatego w tym artykule wyjaśnię Ci co powinna zawierać umowa sprzedaży znaku towarowego, w tym również co do kwestii praw autorskich.

Strony umowy a sprzedaż znaku towarowego

W pierwszej kolejności zawierając umowę sprzedaży znaku towarowego z przeniesieniem praw autorskich, trzeba w sposób precyzyjny określić strony umowy tj. Sprzedawcę i Kupującego.

Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna, to obok jej imienia i nazwiska powinno się wskazać także jej miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi swoją działalność, to powinno się także wskazać firmę takiej działalności. Obok tego dobrze jest również wskazać numer PESEL lub numer NIP lub numer REGON (te dwa ostatnie w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej).

Natomiast jeżeli strona umowy to spółka prawa handlowego lub inna jednostka organizacyjna jak np. fundacja lub stowarzyszenie, to trzeba wskazać firmę takiego podmiotu, adres siedziby, sąd rejestrowy i numer Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku spółek kapitałowych także wysokość kapitału zakładowego; dalej numer NIP i REGON. Ponadto taka strona powinna być reprezentowana w sposób określony w KRS, ewentualnie przez pełnomocnika (w takim wypadku pełnomocnictwo warto dołączyć do umowy jako załącznik).

Dzięki właściwemu określeniu stron w komparycji umowy, niweluję się ryzyko zakwestionowania takiej umowy przez właściwy urząd patentowy, co daje również gwarancje powodzeniu całej transakcji.

Formy umowy sprzedaży znaku towarowego

Przed przejściem do poszczególnych elementów, które powinna zawierać umowa sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich, warto zwrócić również uwagę na formę tej umowy, gdyż jej nie dochowanie będzie skutkowało w najlepszym razie tym, że nabędziemy do znaku wyłącznie licencję niewyłączną.

Otóż umowa sprzedażny znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Oznacza to, że niższe formy takie jak ustna i dokumentowa będą nieskuteczne w tym przypadku i nie będą mieć zastosowania przy tego rodzaju sprzedaży. W szczególności warto podkreślić, że wynika z tego to, że sama faktura to za mało!  Formę pisemną można zachować na dwa sposoby. Pierwszy sposób to oczywiście ten tradycyjny, a to kiedy dwie osoby składają pod treścią umowy swoje podpisy, który to sposób na pewno jest Ci dobrze znany. Drugi zaś to taki, kiedy rzeczona umowa jest podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym np. takim jak Sigilium Sign czy Szafir  (pełna lista znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji).

Co ważne – popularny podpis ePUAP nie należy do kategorii kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Zatem nie może on mieć zastosowania przy tego rodzaju umowie, gdyż użycie go choćby przez jedną ze strony pozbawi umowę formy pisemnej i tym samym będzie ona nieważna.

Warto wspomnieć, że czasem z uwagi na okoliczności szczególne, aby przenieść prawo do znaku towarowego w drodze sprzedaży oraz prawa autorskie z nim związane, może być koniecznym zawarcie umowy w bardziej doniosłej formie niż pisemna – nawet aktu notarialnego. Może mieć to miejsce nap w sytuacji kiedy osoba fizyczna będącą właścicielem znaku towarowego założy jednoosobową spółkę z o.o., w której będzie jedynym wspólnikiem i jednym członkiem zarządu, co jest dopuszczalne. Po powstaniu spółki taka osoba może przenieść prawo do znaku na nowopowstałą spółkę. Wówczas umowa sprzedaży pomiędzy spółką a taką osobą wymaga formy aktu notarialnego oraz zawiadomienia sądu rejestrowego przez notariusza. Niemniej przypadki jak ten opisany powyżej to wyjątki od reguły i dotyczą sytuacji wyjątkowych. Natomiast zasadą jest, że dla skuteczności umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich wystarczająca jest forma pisemna.

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Przedmiot umowy

Rzeczą istotną jest treść umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich, a w szczególności przedmiot takiej umowy.

Przedmiot tytularnej umowy powinien jasno i precyzyjnie odzwierciedlać jej charakter, a to, że sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do konkretnego oznaczenia (znaku towarowego). Znak towarowy powinien w tym miejscu zostać jasno i precyzyjnie zindywidualizowany poprzez wskazanie: rodzaju znaku (np. słowny, graficzny albo słowno-graficzny), numeru prawa ochronnego; urzędu patentowego, w którym znak jest zarejestrowany oraz datę rejestracji; wskazanie klas towarowo/usługowych z Klasyfikacji Nicejskiej, w których znak jest zgłoszony. Chodzi o to, aby przedmiot umowy w sposób niebudzący wątpliwości określał znak towarowy, który jest przedmiotem sprzedaży, zaś elementy wymienione powyżej pozwolą w sposób dostateczny znak zindywidualizować.

Jeżeli sprzedawany znak towarowy, to oznaczenie graficzne lub słowno-graficzne, to przy indywidualizacji znaku w sposób opisany powyżej, warto zamieścić przedstawienie graficzne znaku w postaci załącznika do umowy. Należy też pamiętać, że w szczególności przedmiot umowy powinien być określony w umowie zawartej w formie pisemnej co w tym konkretnym przypadku należy rozumieć w ten sposób, aby zadbać o to, że także załącznik został w tej formie podpisany.

Warto również zadbać o to, aby w paragrafie omawianej umowy dotyczącym jej przedmiotu, znalazło się postanowienie odnoszące się do kwestii przeniesienia praw autorskich, gdyż to również część przedmiotu takiej omowy, obok sprzedaży samego znaku. W tym miejscu warto wspomnieć, że mamy dwa rodzaje praw autorskich – osobiste i majątkowe. Te osobiste są niezbywalne, zaś majątkowe tak i to właśnie te będą składały się na przedmiot umowy. Dlatego postanowienie umowne odnoszące się do przeniesienia własności takich praw powinno jasno  i precyzyjnie wskazywać, że przedmiotem umowy jest przeniesienie na kupującego majątkowych praw autorskich związanych ze znakiem towarowym będącym przedmiotem sprzedaży.

Dobrą praktyką jest jeżeli w treści paragrafu tytularnej umowy dotyczącego jej przedmiotu znajdzie się oświadczenie sprzedawcy, że jest on właścicielem praw autorskich majątkowych do zbywanego  znaku, oraz że znak towarowy jest wolny od obciążeń i roszczeń osób trzecich. Takie zapewnienie daje kupującemu pewną gwarancje co do bezpieczeństwa takiej transakcji, a co najmniej do dochodzenia roszczeń w przypadku nieprawdziwości oświadczenia.

Jeżeli osoby zawierające rzeczoną umowę są z różnych państw, to warto w treści takiej umowy określić, który sąd oraz prawo którego państwa, będą mieć zastosowanie w przypadku ewentualnych sporów dotyczących rzeczonej umowy. Postanowienie umowne w tym zakresie może być zawarte w dowolnej części umowy, natomiast dobrą praktyką jest umieszczenie go w postanowieniach końcowych takiej umowy. Co istotne, z pewnością wszelkich praw będzie łatwiej dochodzić w przypadku przedsiębiorcy z Polski jeśli zarówno prawo, jak i sąd będzie także Polski.

Jak wspomniałem, prócz praw autorskich majątkowych są także te osobiste. Ich zbyć nie można, ale można zobowiązać się do ich niewykonywania. Warto tę kwestię świadomie podjąć w przypadku negocjowania warunków transakcji ponieważ może mieć to znaczenie w późniejszym czasie.

Cena sprzedaży znaku towarowego

W kontekście umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych ważnym jest paragraf umowy dotyczący ceny sprzedaży. Po pierwsze sama cenna powinna być adekwatna do wartości danej marki. Od razu warto dodać, że nie jest możliwym określenie jakiś widełek czy przedziału cenowego, stanowiącego wskazówkę co do wycena sprzedawanego znaku; bowiem wartości poszczególnych znaków towarowych wąchają się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych do nawet wielu miliardów. W efekcie cena powinna zostać ustalona indywidualnie. Dobrym rozwiązaniem jest uprzednia konsultacja z właściwym rzeczoznawcą przed zawarciem umowy, zaś sporządzona przez niego wycena może stanowić załącznik do umowy. Ponadto obok określenia ceny, należy określić również sposób i termin zapłaty ceny.

Co istotne w paragrafie umownym dotyczącym ceny sprzedaży powinno znaleźć się postanowienie umowne określające, że cena sprzedaży znaku towarowego obejmuje przeniesienie na kupującego majątkowych praw autorskich związanych ze sprzedawanym znakiem. Zgodnie z ustawą cena powinna być ustalona oddzielnie dla każdego pola eksploatacji co jednak, w przypadku marek o mniejszej wartości ekonomicznej, nie wyklucza przypisanie globalnie określonej ceny do wszystkich wskazanych umową pól eksploatacji.

Chcesz zastrzec nazwę lub logo?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoją markę i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

Niezwykle istotną częścią umowy sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych jest paragraf umowy określający właśnie zasady przeniesienia rzeczonych majątkowych praw autorskich.

W tym kontekście postanowienia wspomnianego paragrafu powinny przede wszystkim określać, że sprzedawca w ramach ceny sprzedaży przenosi na kupującego majątkowe prawa autorskie do konkretnego znaku towarowego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych stronom w chili zawarcia umowy polach eksploatacji z tym jednak, że warto pamiętać o tym, że pola te powinny być wprost w umowie wymienione.

a) Pola eksploatacji

W tym miejscu warto  powiedzieć kilka słów o wspomnianych polach eksploatacji, gdyż to bez wątpienia jedna z najistotniejszych części całej umowy. Ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych nie definicje wprost pojęcia pól eksploatacji, lecz wymienia tylko przykładowe, jednocześnie sygnalizując, że katalog tychże pól jest otwarty. Niemniej na podstawie przepisów ustawy można stwierdzić, że pola eksploatacji to sposoby lub niekiedy dla lepszego zobrazowania – miejsce korzystania z utworu.

Co istotne, jak już wspomniałem, trzeba precyzyjnie wskazać pola eksploatacji co do których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich, bowiem pola te wyznaczają zakres przeniesienia tychże praw. Szczegółowe wskazanie wszystkich możliwych pól eksploatacji dla znaku towarowego jest bardzo istotne, gdyż konsekwencją ich niewskazania lub tylko ogólnego wskazania jest nieskuteczne przeniesienie majątkowych praw autorskich na polach nie objętych umowę.  W szczególności za nieskuteczne zostaną uznane postanowienia dotyczące „wszystkich znanych w dniu podpisania pól eksploatacji”, które jednak tych nie wymieniają.

W przypadku znaku towarowego pełna lista pól eksploatacji jest dość obszerna, żeby nie powiedzieć niemożliwa do wymienienia, niemniej z pewnością do tych najważniejszych należy zaliczyć takie pola eksploatacji jak:

  • stosowanie, wyświetlanie, przechowywanie niezależnie od formatu, systemu i standardu;
  • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie i przechowywanie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  • wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem;
  • tworzenie nowych wersji i adaptacji;
  • rozpowszechnianie oraz reprodukcja;
  • zezwolenie na tworzenie opracowań lub przeróbek;
  • udzielanie licencji;
  • rejestracja jako znak towarowy

oraz wiele innych, w tym kwestia rozpowszechniania w Internecie oraz social mediach. Ważnym jest, aby w sposób możliwe najpełniejszy wskazać wszystkie możliwe pola eksploatacji na dzień zawarcia umowy.

b) Inne postanowienia umowne dotyczące majątkowych praw autorskich

Poza kwestią pól eksploatacji, równie ważnym jest określenie momentu przejścia majątkowych praw autorskich ze sprzedawcy na kupującego. Z reguły do umowy w tym zakresie wprowadza się postanowienie, z którego wynika, że autorskie prawa majątkowe do konkretnego znaku towarowego przechodzą na kupującego z chwilą zapłaty ceny sprzedaży albo z chwilą zawarcia umowy. W przypadku umów, które dotyczą jeszcze niepowstałych utworów chwila ta bywa inaczej określana. To oczywiście przykładowe, aczkolwiek częste określenia momentu w tego rodzaju umowy. Decyzja co do przejścia prawa autorskich należy do stron umowy, niemniej powinna być precyzyjnie określona w umowie.  

Warto również zawrzeć w tej części umowy informacje, że wraz z majątkowymi prawami autorskimi z chwilą ich przeniesienia na kupującego, kupujący nabywa wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do znaku towarowego. Nie wchodząc w szczegóły prawa zależne może polegać między innymi na modyfikowaniu takiego znaku towarowego w przyszłości.

Bez tego kupujący nie będzie uprawniony w sposób dowolny i nieograniczony wprowadzać zmiany w znaku towarowym, jak również wszelkie inne dowolne modyfikacje m.in. związane z ewentualnym rebrandingiem w przyszłości. Choć tu nie można też zapominać, że do pozostawienia takiego uprawnienia w całości po stronie kupującego niezbędne jest także zrzeczenie się przed twórcę z nadzoru autorskiego.

Zmiana danych w rejestrze

Powyżej określono najważniejsze elementy składające się na treść umowy sprzedażny znaku towarowego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Niemniej dobrze skrojona umowa w tym zakresie, to bynajmniej nie koniec całego procesu związanego ze sprzedażą marki.

Otóż znaki towarowe są ujęte w publicznych rejestrach prowadzonych przez urzędy patentowe. Zarówno Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), jak również Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy też urzędy patentowe poszczególnych państw, posiadają jawne bazy danych, w których znajdują się informacje o zgłaszanych i zarejestrowanych znakach towarowych. Wśród tych informacji  znajdują się także dane właściciela znaku. W efekcie jeżeli znak towarowy zostanie sprzedany, to kupujący winien zaktualizować dane właściciela nabytego znaku we właściwym urzędzie, w którym znak towarowy został zarejestrowany, aby zmiana właściciela znaku towarowego była skuteczna względem osób trzecich.

W UPRP procedura w tym zakresie wygląda w ten sposób, że po zawarciu tytułowej umowy sprzedażny znaku towarowego, kupujący powinien niezwłocznie złożyć do UPRP wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze. Wniosek można złożyć tradycyjnie tj, osobiście na biurze podawczym w siedzibie UPRP lub za pośrednictwem poczty, jak również elektronicznie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika np. adwokata lub radcy prawnego. Do wniosku należy dołączyć oryginał umowy sprzedaży albo kopie poświadczana za zgodność przez notariusza, czy też przez adwokata lub radcę prawnego (w przypadku reprezentacji kupującego przez pełnomocnika). Ponadto od wniosku trzeba uiścić opłatę urzędową za zmianę wpisu dot. właściciela.

Po złożeniu takiego wniosku UPRP niezwłocznie aktualizuje dane właściciela. Tutaj warto wskazać, że Urząd nie wydaje nowego świadectwa ochronnego na znak towarowy. Dlatego nowy właściciel w istocie będzie miał świadectwo z danymi pierwotnego właściciela. Niemniej w sytuacjach związanych z ochroną marki np. sporach sadowych, nowy właściciel znaku bez trudu może wykazać, że to jemu przysługuje prawo ochronne, bowiem posiada egzemplarz umowy sprzedaży,  zaś baza danych UPRP co do zasady winna zawierać aktualne informacje o zgłoszonych lub zarejestrowanych  znakach towarowych. Nowy właściciel na wniosek może uzyskać z UPRP swoisty wyciąg z rejestru UPRP z aktualnymi danymi.

Jeżeli zaś sprzedany znak towarowy jest zarejestrowany w innym urzędzie patentowym niż UPRP np. EUIPO lub urzędzie patentowym konkretnego państwa, to nowy właściciel winien niezwłocznie zaktualizować dane w rejestrze tego urzędu, poprzez złożenie stosownego wniosku w oparciu o procedurę dla tego urzędu. Dopiero po zaktualizowaniu danych właściciela znaku, cały proces związany ze sprzedażą znaku i przeniesieniem praw aktorskich, będzie zakończony.

Zakończenie

Jak widzisz proces sprzedaży znaku towarowego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich jest złożony i nie należy do najłatwiejszych. Po pierwsze ważnym jest odpowiednio skonstruowana umowa, a po drugie po zawarciu umowy trzeba dokonać czynności przed właściwym urzędem patentowym w związku ze sprzedażą znaku towarowego. Warto wspomnieć na koniec, że sprzedaż znaku towarowego to nie jedyna forma przenosząca prawo do znaku wraz z prawami autorskimi. Równie dobrze zamiast sprzedaży zmiana właściciela znaku może nastąpić poprzez zawarcie umowy darowizny, choć warto podkreślić, że nie jest to bynajmniej typowa dla biznesu forma przeniesienia prawa.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.