Skip to content

Co jeżeli mój znak towarowy będzie podobny do innego? Sprzeciw w sprawie znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego to najlepsze co możesz zrobić dla swojej marki żeby ją chronić. Niemniej chcąc zgłosić swoje oznaczenie do rejestracji – czy to nazwę czy logo – zapewne zastanawiasz się czy nie okaże się podczas procesu rejestracji, że są inne, wcześniej zarejestrowane, znaki towarowe podobne do Twojego. W takiej sytuacji ich właściciele mogę wnieść sprzeciw co do Twojego zgłoszenia znaku towarowego i jeżeli ten okaże się zasadny, to Urząd nie zarejestruje Twojego oznaczenia jako znak towarowy, zaś opłaty uiszczone przy jego zgłoszeniu przepadną.

W niniejszym artykule opowiem Ci o podstawach wniesienia sprzeciwu oraz zasadach porównywania znaków towarowych.

A co jeżeli mój znak towarowy będzie identyczny lub podobny do innego?

Chcąc zrozumieć podstawy sprzeciwu trzeba umieć odróżnić tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego od względnych przeszkód. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku mówiąc najprościej to takie, które dyskwalifikują  dane oznaczenie jako znak towarowy. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć sytuacje, kiedy dane oznaczenie ma zbyt ogólny i powszechny charakter i przez to pozbawione jest zdolności odróżniającej, albo gdy oznaczenie graficzne składa się w istocie z kształtów prostych i ogólnych np. trójkąt lub kwadrat bez cech wyróżniających. Inną dość często spotykaną bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku jest jego opisowość, która uwydatnia się w tym, iż oznaczenie w istocie opisuje towary lub usługi, które sygnuje.

Bezwzględnych przeszkód rejestracji rzecz jasna jest więcej i są jasno określone tak w prawie polskim, jak również prawie Unii Europejskiej, zaś powyżej wskazałem te najczęściej występujące.

Patrząc na powyższe już wiesz czym są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku. Wystąpienie choć jednej z nich dyskwalifikuje dane oznaczenie jako znak towarowy, czego skutkiem jest odmowa rejestracji owego oznaczenia przez Urząd. Ma to miejsce tak w przypadku znaku zgłaszanego w Urzędzie Patentowym RP, jak również w przypadku unijnego znaku towarowego.

Niemniej zdarzają się sytuacje, w których nie dochodzi do rejestracji znaku towarowego, chociaż nie występuje żadna z bezwzględnych przeszkód rejestracji. Takie sytuacje to wniesienie sprzeciwu – głównie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego podobnego do zgłaszanego oznaczenia. Jeżeli znak zgłaszany jest podobny lub identyczny do wcześniejszego znaku towarowego, zaś właściciel tego wcześniejszego poweźmie wiadomość o takim zgłoszeniu, to wówczas może zgłosić co do niego sprzeciw. Jeżeli Urząd uzna sprzeciw za zasadny to zgłaszany znak nie zostaje zarejestrowany, zaś opłaty uiszczone przy zgłoszeniu przepadają. To właśnie główna i najczęściej spotykana względna przeszkoda rejestracji.

Nie są to rzecz jasna jedyne podstawy sprzeciw. Sprzeciw może być wniesiony m.in. również z tego powodu, że zgłaszany znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Podstawy sprzeciwu szczegółowo wymienia art. 132(1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Prawo polskie a UE

Warto wiedzieć, że prawo Polski i UE w zakresie bezwzględnych i względnych przeszkód rejestracji znaków towarowych jest dość zbliżone względem siebie. W efekcie zasady wystąpienia tychże, a także wypracowane zasady porównywania znaków towarowych – są praktycznie analogiczne w Polsce i w UE. Ma to istotne znaczenie w kontekście oceny porównawczej znaków towarowych pod kątem wystąpienia względnych przeszkód rejestracji znaku, gdyż spójność prawa Polski i UE w tym zakresie pozwoliła na wypracowanie uniwersalnych zasad oceny podobieństwa znaków towarowych.

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Podstawy wniesienia sprzeciwu

Jak już wiesz – podstawą wniesienia sprzeciwu co do zgłoszonego znaku towaroweg może być w szczególności jego podobieństwo albo identyczność do wcześniejszego znaku towarowego. Jednakże co istotne, nie każdy sprzeciw jest zasadny, zaś niejednokrotnie zdarzają się sprzeciwy mające na celu jedynie opóźnienie rejestracji danego znaku. Żeby sprzeciw został uwzględniona przez Urząd, musi zaistnieć faktycznie podobieństwo pomiędzy znakiem zgłoszonym, a wcześniejszym znakiem towarowym. Badanie identyczności albo podobieństwa znaków towarowych to pewien etapowy proces.

Pierwszy etap to ocena podobieństwa, czy też identyczności w zakresie towarów lub usług porównywanych znaków. Drugi etap to ocena podobieństwa, czy też identyczności pomiędzy porównywanymi znakami towarowymi. Co do zasady, żeby znak towarowy był uznany za podobny do wcześniejszego, to rzeczone podobieństwo mus zaistnieć na obu tych etapach. Czyli podobne muszą być zarówno towarowy i usługi, jak i same oznaczenia. Finalnie podobieństwo na tych dwóch płaszczyznach musi powodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Tylko w takim przypadku sprzeciw może być uznany za zasadny.

W kontekście poszukiwania znaków podobnych, Istotne jest również terytorium, na którym zastrzelone są znaki, gdyż nawet jeżeli są znaki identyczne, to z uwagi iż obszar ochrony, na którym zostały one zastrzeżone nie pokrywa się, to wówczas ryzyko ewentualnego sprzeciwu nie występuje.

 

Ocena podobieństwa towarów lub usług

Ocena podobieństwa towarów lub usług to bardzo ważny element procesu porównawczego znaków towarowych, bowiem wpływa on na ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców.

Z powyższą oceną nieodzownie wiąże się Klasyfikacja Nicejska. Jest to porozumienie międzynarodowe, określające liczbę klas towarowych i usługowych, w których zgłasza się znak towarowy. Zgodnie z tymże porozumieniem można wyodrębnić 45 klas towarowo-usługowych, z których pierwsze 34 to klasy dotyczące poszczególnych towarów, zaś kolejne to klasy dotyczące usług. Każda klasa dot. innego rodzaju towarów lub usług oraz zawiera katalog określonych towarów lub usług. Ocenę podobieństwa lub identyczności towarów lub usług znaków towarowych dokonuje się poprzez porównanie terminów z Klasyfikacji Nicejskiej, które są przypisane do porównywanych znaków.

Co istotne do stwierdzenia podobieństwa lub identyczności towarów lub usług nie wystarczy zbieżność samych klas. Konieczne jest także, aby zaszło podobieństwo pomiędzy terminami w tejże klasie. Dla przykładu nie wystarczy, że np. dwa znaki są zastrzeżone w Klasie 20. Natomiast w sytuacji, gdy jeden znak w klasie 20 sygnuje meble, zaś drugi np. meble sypialniane, to wówczas mamy już do czynienia z wysokim podobieństwem. Jednakże gdyby drugi ze znaków sygnował np. skrzynki na listy nie z metalu (również termin z klasy 20) to wówczas nie wykazywałbym podobieństwa do mebli, które sygnuje pierwszy ze znaków (mimo ujęcia ich w tej samej klasie). Generalnie więc można stwierdzić, że w zakresie oceny podobieństwa towarów i usług Klasyfikacja Nicejska ma charakter pomocniczy, a nie decydujący.

Podobieństwo towarów lub usług może występować bowiem również w sytuacji braku zbieżności klas. Dla przykładu jeżeli pierwszy ze znaków towarowych sygnuje w klasie 9 oprogramowanie, zaś drugi w klasie 42 usługi związane z oprogramowaniem, to niewątpliwie pomiędzy znakami dochodzi do podobieństwa i to w stopniu wysokim, chociaż te są zastrzeżone w różnych klasach.

Warto wiedzieć, iż w sytuacji kiedy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym, tj. takim rozpoznawanym przez większość uczestników rynku, jak np. marki znanych samochodów, kosmetyków czy też odzieżowe. W takiej sytuacji generalnie nie dokonuje się porównywania w zakresie towarów lub usług, a jedynie samych znaków, ponieważ ochrona znaku renomowanego jest szersza niż tylko w zakresie towarów/usług, które sygnuje. I jeżeli te są do siebie podobne to wówczas podobieństwow zakresie towarów lub usług nie jest istotne.

Ocena podobieństwa znaków towarowych

Co do zasady, jeżeli zostanie stwierdzone podobieństwo lub identyczność towarów lub usług, to wówczas należy dokonać porównania konkretnych oznaczeń w kontekście również ich podobieństwa lub identyczności. Rzeczone porównanie dokonuje się na trzech płaszczyznach, a to: fonetycznej, wizualnej oraz koncepcyjnej (znaczeniowej). Niemniej wystąpienie podobieństwa lub identyczności choćby na jednej z nich jest wystarczające do tego, aby stwierdzić podobieństwo znaków.

Bardzo ważnym jest fakt, iż znaki towarowe ocenia się całościowo nie rozbijając je na poszczególne element składowe. Jest to niezmiernie ważna zasada, gdyż niejednokrotnie można ona przesądzić o istnieniu albo nieistnieniu podobieństwa lub identyczności oznaczeń.

Należy zwrócić uwagę na pierwszą z trzech wspomnianych płaszczyzn, a to właśnie płaszczyznę fonetyczna. Tutaj ważnym jest, aby wiedzieć, iż nieodzowną częścią tejże płaszczyzny jest warstwa słowna znaku towarowego czyli ta część znaku składająca się z wyrażeń słownych.  Porównując oznaczenia na tej płaszczyźnie bierze się pod uwagę czynniki takie jak m.in. liczbę i kolejność sylab i liter, ich brzmienie oraz akcent. Szczególną rolę odgrywa początek warstwy słownej, bowiem przyjmuje się, że on najbardziej jest zapamiętywany przez przeciętnych odbiorców rynku.

Z kolei w kontekście płaszczyzny wizualnej, ważnym aspektem jest wygląd danego znaku z uwzględnieniem jego charakteru, a to czy jest to znak słowny, graficzny czy też słowno-graficzny. W przypadku dwóch ostatnich niezmiernie istotna jest grafika, z uwzględnieniem kolorystki oraz ułożenia i ilości poszczególnych elementów graficznych w logotypie.

Warto również zwrócić uwagę na trzecią z trzech płaszczyzn, a to płaszczyznę koncepcyjna, zwaną również znaczeniową. W orzecznictwie przyjmuje się, że dwa oznaczenia są identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną. Mówiąc o treści semantycznej, chodzi o de facto o to co dany znak oznacza, a to jakie skojarzenia budzi pośród odbiorców rynków, a w przypadku grafiki, to tym co ta przedstawia.

Chcesz zastrzec nazwę lub logo?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoją markę i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Terytorium rejestracji znaku towarowego

Niebagatelne znaczenie w kontekście oceny identyczności lub podobieństwa znaków towarowych ma zakres terytorialny, na którym te zostały zarejestrowane lub zgłoszone. Dla przykładu jeżeli Twój znak jest zgłoszony w Polsce, zaś w Niemczech jest zarejestrowany identyczny znak, to zgłaszającemu w Polsce nie grozi ryzyko sprzeciwu. Niemniej jeżeli drugi ze znaków byłby zgłoszony np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) albo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z wyzanczeniem ochrony na Polskę, to wówczas ryzyko takie już zachodzi. Co istotne, jeżeli Ty chciałbyś zgłosić swój znak w EUIPO i np. w jednym z krajów członkowskich byłby zastrzeżony znak podobny lub identyczny, to jego właścicielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu i zablokowania rejestracji Twojego unijnego znaku towarowego..

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Dlaczego płatne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego jest lepsze od bezpłatnej wstępnej weryfikacji i na czym tak naprawdę polega różnica?

Sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego

Jeżeli Twój znak – mając na względzie powyższe kryteria – jest podobny lub identyczny do innego uprzednio zgłoszonego znaku towarowego, to wówczas zachodzi realne ryzyko wniesienia sprzeciwu ze strony właściciela znaku wcześniejszego. Dotyczy ono zarówno zarejestrowanych już znaków towarowych, jak również tych zgłoszonych, które zostały zgłoszone przed Twoim znakiem. Przedstawione ryzyko sprzeciwu zachodzi zarówno w procedurze rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym RP, jak i również w EUIPO.

W pierwszym rzędzie warto podkreślić, że postepowanie sprzeciwowe w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) jest zbliżone do tego w EUIPO. Niemniej zachodzą pewne różnice pomiędzy tymi procedurami, o czym szerzej poniżej.

Wspólnym mianownikiem w przypadku wniesienia sprzeciwu, czy to w procedurze przed UPRP czy też przed EUIPO jest to, iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego ma prawo do wniesienia sprzeciwu, ale nie ma takiego obowiązku. Jest to jego dobrowolna decyzja, którą podejmuje w oparciu o swoje subiektywne kryteria oceny podobieństwa. Dlatego nie każdy sprzeciw będzie zasadny, gdyż niekiedy zdarzają się sytuację w których sprzeciw jest zgłaszany bardziej z powodów biznesowych niż z uwagi na zaistnienie powyższych przesłanek.

Co do momentu zgłoszenia sprzeciwu, to zarówno w procedurze rejestracji znaku w UPRP, jak również i w EUIPO, mami taki etap jak okres sprzeciwowy. Jest to trzymiesięczny czas, w którym właściciele zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków towarowych wcześniejszych mogą zgłosić sprzeciw w stosunku do znaku zgłaszanego (lub też osoby trzecie, w przypadku których istnieją inne podstawy sprzeciwu).

Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony to w pierwszej kolejności mamy do czynienia ze swoistym postępowaniem pojednawczym. Ma to miejsce tak w przypadku zgłoszenia znaku na terenie Polski, jak również UE. Jest to czas, aby wnoszący sprzeciw oraz właściciel zgłaszanego znaku doszli do kompromisu. Jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do porozumienia, to wówczas rozpoczyna się właściwe postepowanie sprzeciwowe. Właściciel znaku zgłaszanego tak w przypadku procedury w UPRP, jak również w EUIPO może wnieść odpowiedź na sprzeciw, w której przedstawi swoje kontrargumenty przemawiające za zasadnością rejestracji zgłaszanego znaku towarowego i tym samym nieuznaniem sprzeciwu. Po przedstawieniu stanowisk stron Urząd podejmuje decyzje odnośnie uznania sprzeciwu lub jego bezzasadności. Zarówno w UPRP, jak i EUIPO decyzja ta jest zaskarżalna. 

W przypadku UPRP decyzja II instancji może być zaskarżona do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaś od wyroku tego sądu przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest to również znacząca różnica, bowiem w polskim systemie prawnym czym innym jest postępowanie administracyjne – w tym wypadku przed Urzędem Patentowym, a czym innym postepowanie sądowo-administracyjne. Każde z tychże jest dwuinstancyjne, z tym że w postępowaniu administracyjnym zamiast odwołania stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji UPRP co do uznania lub nieuznania sprzeciwu. Z kolei decyzja II instancji podlega zaskarżeniu w procedurze sądowo-administracyjnej. 

Prawomocna decyzja odnośnie sprzeciwu kończy w istocie postępowanie sprzeciwowe – tak w przypadku zgłoszenia znaku w Polsce, jak również na terenie UE. Jeżeli decyzja taka uwzględnia sprzeciw, to zgłaszany znak nie zostaje zarejestrowany jako znak towarowy, zaś opłat uiszczone przy zgłoszeniu znaku nie są zwracane przez Urząd. Jeżeli zaś Urząd nie uznał sprzeciwu, zaś w stosunku do zgłaszanego znaku nie było innych sprzeciwów (tutaj warto dodać, że tak w UPRP, jak i w EUIPO w stosunku do zgłaszanego znaku może wpłynąć więcej niż jeden sprzeciw), to wówczas znak zgłaszany zostaje zarejestrowany jako znak towarowy.

Podsumowanie

Zatem jak widzisz procedura zgłoszenia znaku towarowego czy to w Urzędzie Patentowym RP, czy też w EUIPO to złożony proces. Podobnie jak ocena identyczności lub podobieństwa znaków towarowych w kontekście ewentualnego sprzeciwu. Chcąc minimalizować ryzyko ewentualnego sprzeciwu, warto dokonać stosownej weryfikacji przed zgłoszeniem znaku towarowego. Wówczas można odpowiednio zmodyfikować Twoje oznaczenie, żeby nabrało ono charakteru odróżniającego np. poprzez modyfikacje warstwy słownej lub grafiki (w przypadku znaków graficznych lub słowno-graficznych). Dzięki czemu ryzyko ewentualnego sprzeciwu zostaje zminimalizowane, a nawet w przypadku jego ziszczenia się, zyskasz bogatszą kontrargumentację w postępowaniu sprzeciwowym.

Warto dodać, że obok weryfikacji Twojego oznaczenia w kontekście względnych przeszkód rejestracji, można również dokonać rzeczonej weryfikacji pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku. Wówczas można uzyskać wiedzę o występujących ryzykach w kontekście Twojego oznaczenie, które chciałbyś zgłosić jako znak towarowy.

Zatem jeżeli chciałbyś przed zgłoszeniem swojego znaku dokonać wspomnianej wyżej weryfikacji, albo jeżeli w stosunku do Twojego znaku został zgłoszony sprzeciw; to skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie w kontekście ochrony Twojej marki.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.