Skip to content

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Jeżeli zarejestrowałaś/eś znak towarowy to wykonałaś/eś milowy krok w kierunku ochrony swojej marki. To jednak nie koniec! Żeby zapewnić skuteczną ochronę swojej marki musisz czuwać nad tym, żeby nie został zarejestrowany podobny znak towarowy i blokować rejestrację podobnych marek poprzez sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Procedura rejestracji znaku towarowego

„Mam zarejestrowany znak towarowy, a mimo to muszę blokować podobne rejestracje? Urząd nie zrobi tego za mnie?” Niestety nie. Cały ciężar czuwania nad ochroną zarejestrowanych znaków towarowych spoczywa na barkach właścicieli tych znaków towarowych.

Procedura rejestracji znaku towarowego wygląda bowiem w ten sposób, że urząd nie weryfikuje podobieństwa do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Nawet więc jeżeli zgłoszony zostanie znak identyczny do Twojego, a Ty nie zablokujesz takiej rejestracji, to urząd taki znak zarejestruje!

Często od klientów słyszę, że to kuriozalne i urząd nie powinien rejestrować znaków podobnych. W rzeczywistości bowiem po przyznaniu Ci prawa wyłącznego cała odpowiedzialność za zarządzanie i ochronę przyznanego Ci prawa ochronnego spoczywa na Tobie jako właścicielu zarejestrowanego znaku towarowego. 

Ten medal ma dwie strony – z drugiej bowiem strony dzięki temu procedura rejestracji jest dużo szybsza. Dawniej, gdy w Polsce obowiązywał tzw. system badawczy i ekspert urzędu stał na straży zarejestrowanych znaków, na rejestrację trzeba było czekać nawet kilka lat!

Więcej na temat tego jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego przeczytasz w artykułach:

Okres sprzeciwowy, czyli czas na wniesienie sprzeciwu

Jak już wspomniałem wcześniej – urząd nie weryfikuje zgłaszanego znaku towarowego pod kątem jego podobieństwa do wcześniej zarejestrowanych znaków. Urząd sprawdza wyłącznie to, czy w zakresie zgłaszanego znaku nie występują tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji, czyli czy np. znak towarowy nie jest opisowy dla zgłoszonych towarów/usług. 

Jeżeli w tym zakresie urząd nie ma żadnych zastrzeżeń to publikuje zgłoszony znak towarowy. W przypadku rejestracji znaku w Polsce znak publikowany jest w Biuletynie Urzędu Patentowego, który ukazuje się w każdy poniedziałek.

W dniu opublikowania zgłaszanego znaku towarowego rozpoczyna się tzw. okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące.

Jeżeli jesteś właścicielką/właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego – możesz samodzielnie przeglądać biuletyny urzędów patentowych (pamiętaj, że mając zarejesrowany znak w Polsce należy również weryfikować zgłoszenia unijnych znaków towarowych i zgłoszenia w ramach tzw. procedury międzynarodowej) albo zlecić monitoring znaku towarowego.

Więcej na temat usługi monitoringu znaku towarowego przeczytasz w artykule:

W momencie publikacji znaku towarowego istnieje pewna istotna odrębność pomiędzy rejestracją unijnego znaku towarowego, a rejestracją w Polsce. Mianowicie, polski Urząd Patentowy nie informuje właścicieli wcześniej zarejestrowanych znaków o opublikowaniu znaku podobnego. W przypadku natomiast procedury unijnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wysyła takie powiadomienie o potencjalnej kolizji do właścicieli wcześniej zarejestrowanych znaków. Żeby otrzymać jednak takie powiadomienie koniecznie musisz mieć zarejestrowany znak towarowy na terenie UE. Jako właściciciel znaku krajowego nie otrzymasz takiego powiadomienia.

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz wnieść sprzeciw lub musisz przygotować odpowiedź na sprzeciw? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Podstawy sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego

Czytając do tej pory artykuł mogłaś/eś odnieść wrażenie, że tylko posiadająć wcześniej zarejestrowany znak towarowy możesz wnieść sprzeciw. Istotnie, jest to główna podstawa sprzeciwu. Jednak nie jedyna! Sprzeciw możesz oprzeć również m.in. na wcześniejszym prawie osobistym lub majątkowym, w tym przede wszystkim prawie do firmy, prawie do wzoru przemysłowego, czy też prawie autorskim.

Możesz wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w szczególności w następujących sytuacjach:

 1. Jesteś właścicielką/właścicielem wcześniejszego znaku towarowego identycznego lub podobnego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów/usług. Konieczne jest występowanie tzw. podwójnej identyczności, czyli identyczny/podobny musi być zarówno sam znak, jak i towary lub usługi, które sygnuje, a dodatkowo musi to prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, czyli tego, że konsument pomyli te znaki towarowe.
 2. Jesteś właścicielką/właścicielem wcześniejszego znaku towarowego identycznego lub podobnego, który jest renomowany. W takim przypadku, ze względu na renomę znaku wcześniej zarejestrowanego, wystarczające jest podobieństwo samych oznaczeń. Wynika to z silniejszej ochrony znaków renomowanych, które chronione są nawet dla niepodobnych towarów lub usług.
 3. Przysługują Cie wcześniejsze prawa osobiste lub majątkowe, które narusza zgłaszany znak towarowy. Wśród tych praw można wymienić przede wszystkim prawo do firmy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowe, czy też prawa autorskie do zgłaszanego znaku towarowego.

Musisz jednak wiedzieć, że wniesienie sprzeciwu to dopiero początek. Nie oznacza to automatycznego zablokowania rejestracji. Po otrzymaniu sprzeciwu urząd wezwie strony do przedstawienia stanowisk i dokona oceny podstaw sprzeciwu. Musisz być przygotowana/y na to, że druga strona może próbować unieważnić Twój znak będący podstawą sprzeciwu lub też zażądać dowodów jego używania.

Więcej na temat konieczności używania znaku towarowego przeczytasz w artykule:

Koszt wniesienia sprzeciwu wobec znaku towarowego to 600 zł, jeśli chodzi o Urząd Patentowy RP i 320 EUR, w przypadku sprzeciwu w EUIPO. Do tego doliczyć należy koszty pełnomocnika, jeżeli skorzystasz z jego wsparcia. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania finalnie to strona przegrywająca zwraca stronie wygrywającej koszty postępownia.

Jeżeli więc wniesiesz sprzeciw i wygrasz sprawę to otrzymasz zwrot opłaty za sprzeciw i zryczałtowaną kwotę kosztów wynagrodzenia pełnomocnika (będzie to jednak kwota niższa niż zapłacisz pełnomocnikowi, ze względu na nieprzystająće do realiów stawki urzędowe).

 

Chcesz wnieść sprzeciw?

Doradzimy Ci najlepszą ścieżkę ochrony Twoich praw
i całę postępowanie poprowadzimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Jak przebiega procedura sprzeciwowa?

Wniesienie sprzeciwu nie oznacza automatycznego zablokowania rejestracji zgłaszanego znaku towarowego. Sprzeciw rozpoczyna postępowanie sporne, które skłąda się z kilku etapów, a pierwszym z nich jest tzw. okres ugodowy.

Jeżeli w czasie okresu ugodowego strony postępowania – zgłaszający i wnoszący sprzeciw, nie zawrą porozumienia, rozstrzygnięcie sprzeciwu następuje po przedstawieniu argumentów i dowodów przez obie strony postępowania.

Finalnie urząd wyda decyzję w sprawie sprzeciwu:

 1. Uznanie sprzeciwu za zasadny w całości – oznacza to odmowę rejestracji zgłaszanego znaku towarowgo,
 2. Oddalenie sprzeciwu w całości – oznacza to, że zgłaszany znak towarowy zostanie zarejestrowany.
 3. Częściowe uznanie i częściowe oddalenie sprzeciwu – oznacza to, że zgłaszany znak towarowy zostanie zarejestrowany dla części zgłaszanych towarów lub usług.

Strona niezadowolona z wyniku sprawy może złożyć wniosek o ponowne rozponanie sprawy przez Urząd Patentowy lub skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Najważniejsze informacje

 1. Konieczność aktywnego monitorowania rynku: Zarejestrowanie znaku towarowego to dopiero początek procesu ochrony marki. Właściciele muszą czuwać nad tym, by podobne znaki nie zostały zarejestrowane, co wymaga aktywnego monitorowania rynku i zgłaszania sprzeciwów.

 2. Procedura rejestracji nie obejmuje automatycznego blokowania podobnych znaków: W procesie rejestracji znaku towarowego, urzędy patentowe nie weryfikują podobieństwa zgłaszanego znaku do wcześniej zarejestrowanych. Oznacza to, że identyczne znaki mogą zostać zarejestrowane, jeśli właściciel istniejącego znaku nie zgłosi sprzeciwu.

 3. Okres sprzeciwowy jako szansa na ochronę marki: Po publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, właściciele zarejestrowanych znaków mają 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu. Jest to kluczowy okres, w którym mogą bronić swojej marki przed potencjalnymi konfliktami.

 4. Możliwości wniesienia sprzeciwu: Sprzeciw może być oparty na posiadaniu wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego dla identycznych lub podobnych towarów/usług, czy też na podstawie innych, wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych.

 5. Koszty i proces sprzeciwu: Wniesienie sprzeciwu wiąże się z kosztami urzędowymi i możliwymi kosztami pełnomocnika. Sprzeciw uruchamia procedurę sporu, która może zakończyć się odmową rejestracji znaku, jego zarejestrowaniem, lub zarejestrowaniem tylko dla części towarów/usług.

Chroń swoją markę!

Nie pozwól konkurencji na kradzież Twojej marki! W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony prawnej Twojej marki.

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.

Sprzedaż znaku towarowego a przeniesienie praw autorskich?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży znaku towarowego, w tym również co do kwestii praw autorskich